Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.com-plan.nl) van Complan B.V. die haar hoofdkantoor heeft op Pastoriestraat 165, 5612 EK te Eindhoven. (Postbus 1068, 5602 BB Eindhoven), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 17.040.244 (“Complan”). U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Aansprakelijkheid
Complan accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, ontstaan uit het gebruik van de Complan site.

Privacy
Via de Complan site kunt u onder meer informatie opvragen en u inschrijven voor een nieuwsbrief.
Indien u hiervan gebruik maakt registreren wij de relevante gegevens op naam. Uiteraard voldoen wij daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving. Gegevens die u ons verstrekt zullen alleen gebruikt worden voor interne doeleinden binnen Complan en zullen nooit aan derden beschikbaar gesteld worden.

Virussen
Complan neemt diverse maatregelen om de Complan site te vrijwaren van virussen, wij zijn echter niet in staat om te garanderen dat de site volledig virusvrij is.
Wij wijzen u er dan ook op dat met het downloaden van (een deel van) de Complan site tevens virussen kunnen worden geïmporteerd die de goede werking van uw computer en programmatuur kunnen beïnvloeden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Complan site, waaronder o.a. die op de teksten en afbeeldingen, berusten bij Complan BV.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Complan BV delen van de inhoud van de Complan BV site openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor strikt persoonlijk en niet commercieel gebruik.

Wijzigingen
Complan behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.